Studentska Unija Filozofskog Fakulteta, Novi Sad

(#)

Generalna :: Autor studentskaunija 03:40

Preliminarne rang liste statusa budzeta studenata upisanih 2006/2007 su sledeće:

 

Na studijske programe statusa budzeta moći će da se upisu sledeći studenti:

Student
Budžet
Br. indeksa
Ocena
Školarina
Školarina za strance

SEKERIĆ LENA                   

DIMITRIĆ NENAD                  

PEJINOVIĆ IVANA                 

PAVLOVIĆ ENI                    

SIMIĆ ANTONIJE                  


 

 
10.00

TUCAKOV MILICA                  

ŠAFER JASMINA                   

10.00

STOJIĆ IVA     

STANČIĆ VERA                     

VUKOLIĆ MILANA                   

ŠVELJO MILICA                        


 

 
10.00

FODORA MAJDA                    

BOSNIĆ MILICA                   

MILOŠEVIĆ MILICA                

PETKOVIĆ MAJA                   

KUZMANOVIĆ MILICA               

KOCIĆ MLADEN 

AĆIMOVIĆ STEFAN                 


 

 
10.00

ŠEVKUŠIĆ JOVANKA                

TEŠIĆ LJILJANA

IVKOVIĆ MARTIN                  

CEPANČIĆ IVANA 

OBRADOVIĆ PREDRAG               


 

 
10.00

PILIPOVIĆ DUŠAN                 

ĐILAS JELENA                    

KORDIĆ IVANA                    

IVANOVIĆ MARIJA                 


 

 
9.05

ANDRIĆ EMINA                   
  
HALAS JELENA                   

DAMNJANOVIĆ MARKO               

SOFILJ MARIJA                   

JOSOVIĆ MILJAN                  


MLADENOVIĆ MILAN                


BIBERDŽIĆ ALEKSANDRA           


POPOVIĆ NIKOLA                  


VAZMIĆ SINIŠA                   


NEDIMOVIĆ MARINEL   


 

 
9.05

TAKAČ ROBERT                    

CVETANOVIĆ ĐORĐE                

MIOLČIĆ JOVANA                 

MITROVIĆ IVANA                  

PAVLOVIĆ KRISTINA               

ĐURAŠINOVIĆ SLOBODAN    


 

 
9.05

MILJKOVIĆ MOMČILO              

TODOROVIĆ BRANKO               

TRKULJA MILENKO                

ĆURČIJA MARIJA                  
 

ERKIĆ TANJA      


 

 
9.05

PAVLOVIC TATJANA

ZARKOV VESNA

PRULOVIC DJORDJE

MARIC BOJANA

JAKSIC MAJA

ZORIC GORDANA

KOPRIVICA MILICA


 

 
9.00

STAKIC TEODORA

STOJANOVIC SANJA

LETIC ANA

KERKES RADOS

BOROVIC MARIJA


 

 
9.00

MATUS DEJAN

TATIC MARIJANA

MARKOV VIOLETA

JOVANOVIC PREDRAG

SAVIN MAJA

9.00

VUCEVIC SANELA

CUBRILO VERA

JELKIC JOVANA

STOJCIC JELENA

KAURIN MARINA

9.00

MAJSTOROVIC KATARINA

PESIC DRAGICA

DUCIC DANIJELA

RISTANOVIC ANDREA

SOKOLOVIC TIJANA

8.05

 

prof. dr Ljiljana Subotić

(#)

Generalna :: Autor studentskaunija 04:09

Prijem studenata I godine studija održaće se 1.10.2007. u 10 časova u sledećim prostorijama:

Odsek za anglistiku - 25/1
Odsek za filozofiju- 39/1
Odsek za germanistiku - 58/2
Odsek za hungarologiju - 120/3
Odsek za istoriju - 157/3
Odsek za komparativnu književnost - 40/1
Odsek za medijske studije - AMF
Odsek za pedagogiju - 48/1
Odsek za psihologiju - Kino sala
Odsek za romanistiku - 88/2
Odsek za rumunistiku - 6/0
Odsek za rusinistiku - 27/1
Odsek za slavistiku - 64/2
Odsek za slovakistiku - 71/2
Odsek za sociologiju - 72/2
Odsek za srpski jezik i lingvistiku - 109/3
Odsek za srpsku književnost - 26/1

(#)

Generalna :: Autor studentskaunija 04:08

Konkurs za upis studenata na I godinu
diplomskih akademskih studija – master u školskoj 2007/2008. godini


1. Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na fakultet se može upisati ukupno 508 studenata, i to:
   35 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
   473 samofinansirajućih studenata

Na studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Studijski program
Budžet
Samofin.
Ukupno
Školarina
Školarina za strance
Srpski jezik i književnost
- nastavnički modul
- modul teorijske lingvistike
- modul primenjene lingvistike

1
1
1

14
14
14
45
65.000din
1.500e
Srpska književnost i jezik
2
28
30
65.000din
1.500e
Engleski jezik i književnost
- nauka o jeziku
- nauka o književnosti

1
1

29
29
60
96.000din
1.500e
Nemački jezik i književnost
- nauka o jeziku
- nauka o književnosti

1
1

19
19
40
65.000din
1.500e
Ruski jezik i književnost
- lingvistički modul
- književni modul

1
1

4
4
10
65.000din
1.500e
Francuski jezik i književnost
- jezik
- književnost

1
1

14
14
30
65.000din
1.500e
Mađarski jezik i književnost
- lingvistički modul
- književnoistorijski i teorijski mod

1
1

9
9
20
65.000din
1.500e
Slovački jezik i književnost
- jezik
- književnost

1
1

4
4
10
65.000din
1.500e
Rusinski jezik i književnost
- jezik
- književnost

1
1

3
3
8
65.000din
1.500e
Pedagogija
- predškolska pedagogija
- školska pedagogija

1
1

19
19
40
96.000din
1.500e
Psihologija
- razvojno istraživački modul
- klinički modul
- pedagoški modul
- modul poslovne psihologije
- modul psihoterapije

2
2
2
2
2

28
28
28
28
28
150
96.000din
1.500e
Filozofije
1
19
20
65.000din
1.500e
Sociologija
2
28
30
65.000din
1.500e
Istorija
1
14
15
96.000din
1.500e

2. Uslovi konkurisanja:
Na diplomske akademske studije – master u trajanju od jedne godine koje se organizuju na Filozofskom fakultetu mogu se upisati kandidati koji su stekli visoko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", 76/2005). Bliži uslovi upisa na diplomske akademske studije – master određeni su Pravilnikom o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet i posebnim studijskim programima.

3. Polaganje prijemnog ispita:
Kandidati koji žele da upišu diplomske akademske studije- master ne polažu prijemni ispit.

4. Konkursni rokovi
- prijavljivanje kandidata od 24. septembra do 5. oktobra
- objavljivanje preliminarne rang liste 8. oktobra
- objavljivanje konačne rang liste 10. oktobra
- upis primljenih kandidata od 11. do 15. oktobra
Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata
Kandidati prilikom prijave na konkurs predaje sledeća dokumenta:
- overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju
- uverenje o položenim ispitima
- izvod iz matične knjige rođenih
- prijavni list (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
- dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored predatih dokumenata iz prethodnog stava, predaje i sledeća dokumenta:
1. dva obrasca ŠV-20;
2. dve fotografije formata 4x6 cm;
3. indeks
4. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
5. dokaz o uplati školarine (prvi deo prilikom upisa zimskog semestra, a drugi deo pri overi)

6. Novčane naknade:
- za prijavu na konkurs 2.500,00
- za troškove upisa 4.000,00

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na jedinstvenoj rang listi:
Redosled kandidata za upis na prvu godinu diplomskih akademskih studija – master utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i vremena studiranja na osnovnim studijama.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled
Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

9. Upis stranih državljana:
Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi sledeća dokumenta :
- nostrifokovanu diplomu o stečenom visokom obrazovanju
- studijski program po kom je studirao
- dokaz da je zdravstveno osiguran
- dokaz da poznaje srpski jezik
- prijavni list (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
- dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored predatih dokumenata iz prethodnog stava, predaje i sledeća dokumenta:
1. dva obrasca ŠV-20;
2. dve fotografije formata 4x6 cm;
3. indeks
4. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
5. dokaz o uplati školarine

10. Napomena:
Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:
Odsek za anglistiku (+381 21) 459-483, 485-38-52
Odsek za filozofiju (+381 21) 459-279, 485-39-12
Odsek za germanistiku (+381 21) 459-276, 459-277, 485-38-60
Odsek za hungarologiju (+381 21) 458-673, 485-38-78
Odsek za istoriju (+381 21) 458-577, 485-39-40
Odsek za komparativnu književnost (+381 21) 458-658, 485-39-57
Odsek za medijske studije (+381 21) 455-602, 485-39-17
Odsek za pedagogiju (+381 21) 450-419, 485-39-19
Odsek za psihologiju (+381 21) 450-419, 458-948, 485-39-30
Odsek za romanistiku (+381 21) 458-688, 485-38-73
Odsek za rumunistiku (+381 21) 459-484, 485-38-98
Odsek za rusinistiku (+381 21) 454-484, 485-38-91
Odsek za slavistiku (+381 21) 459-627, 485-38-67
Odsek za slovakistiku (+381 21) 455-046, 485-38-92
Odsek za sociologiju (+381 21) 459-522, 485-39-05
Odsek za sprski jezik i lingvistiku (+381 21) 459-626, 459-275, 485-38-50
Odsek za srpsku književnost (+381 21) 458-658, 450-597, 485-39-57

Studentska služba (+ 381 21) 485 39 76, (+ 381 21) 485 39 74
Žiro račun: 840 - 1712666 - 26
E-mail: dekanat at unsff.ns.ac.yu

(#)

Generalna :: Autor studentskaunija 04:06

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 6. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u ponedeljak 8. oktobra 2007. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koji predlaže sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Izbornog veća Fakulteta [prilog]

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika (predmeti: Fonetika engleskog jezika i Fonologija engleskog jezika) [prilog]

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika (predmet: Ruski jezik - savremene i istorijske discipline) [prilog]

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociološke discipline (predmeti: Opšta sociologija i Opšta metodologija - kursevi koji iz toga proizilaze) [prilog]

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (predmeti: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti sa osnovama didaktike i Srpski jezik u kontaktu sa Mađarskim) [prilog]

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (predmet: Srpska književnost XIX veka) [prilog]

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog saradnika za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost (predmet: Engleska i američka književnost) [prilog]

Odsek za romanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti: Francuski jezik i Metodika nastave francuskog jezika) [prilog]
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti: Francuski jezik i Leksikologija francuskog jezika) [prilog]

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Eve Vukov-Rafai u zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Jovana Komšića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija i Filozofija na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

(#)

Generalna :: Autor studentskaunija 04:05

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 5. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u ponedeljak 17. septembra 2007. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koji predlaže sledeći Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Izbornog veća Fakulteta [prilog] 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika Odsek za germanistiku - jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika (predmet: Nemački jezik) [prilog] Odsek za slovakistiku - jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika (predmet: Slovački jezik) [prilog] Odsek za sociologiju - jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociološke discipline (predmeti: Sociologija kulture i Sociologija religije) [prilog] 3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa Odsek za anglistiku - četiri sradanika u nastavi za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika (predmet: Engleski jezik - predmet po izboru) [prilog] Odsek za istoriju - jednog asistenta za užu naučnu oblast Klasične nauke (predmet: Klasični jezici) [prilog] Odsek za medijske studije - jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo [prilog] - jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo (predmet: Komunikologija) [prilog] Odsek za psihologiju - jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti: Opšta psihologija 1 - kursevi koji iz njega proizilaze i Polne razlike) [prilog] Odsek za romanistiku - dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (predmet: Francuski jezik - predmet po izboru) [prilog] Odsek za slavistiku - dva lektora za užu naučnu oblast Rusistika (predmet: Ruski jezik) [prilog] Odsek za srpski jezik i lingvistiku - jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (predmet: Dijalektologija srpskog jezika) [prilog] Odsek za filozofiju - jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke (predmeti: Logika i Filozofija prirode) [prilog] - jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke (predmeti: Istorija filozofije 3) [prilog] - jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke (predmeti: Etika i Filozofija politike) [prilog] 4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa Odsek za anglistiku Odsek za germanistiku Odsek za istoriju Odsek za pedagogiju Odsek za psihologiju Odsek za romanistiku Odsek za sociologiju Odsek za srpsku književnost Odsek za hungarologiju 5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Dragane Francišković u zvanje asistenta za predmet Srpski jezik kao nematernji na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jezik u Subotici. (#)

Generalna :: Autor studentskaunija 04:02